Start O firmie Kontakt
Stan koszyka: 0 / 0 Koszyk|Moje konto|Zarejestruj|Regulamin|Polityka prywatnoœści|Pomoc
Wyszukaj w produktach
Odzież robocza
Odzież ochronna
Odzież ostrzegawcza
Odzież ocieplana
Odzież krótkotrwałego użytku
Odzież reklamowa i outdoor
Obuwie robocze i ochronne
Rękawice robocze i ochronne
Ochrona głowy
Ochrona oczu
Ochrona słuchu
Ochrona dróg oddechowych
Ochrona przed upadkiem
z wysokości
Oferta dla spawaczy
Apteczki


Regulamin


     I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
 Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców ze Sklepu
     prowadzonego przez Sprzedawcę.

2.  Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający
     Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.


     II. DEFINICJE

1.  Sprzedawca - TRES Sp. z o.o. z siedzibą w 45-323 Opole ul. Zielonogórska 6c, posiadający numer
     identyfikacji podatkowej NIP: 754-25-05-639, działalność wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS
     nr 0000196911przez Sąd Rejonowy w Opolu, który, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje
     w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

2.  Sklep - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych
     przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów
     o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: tres.com.pl

3.  Nabywca - Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie
     usług.

4.  Umowa sprzedaży - umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy
     Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

5.  Umowa o świadczenie usług - umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu
     pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz
     Nabywcy usługi lub usług.

6.  Umowa - obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

7.  Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu.

8.  Materiały - informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia
     i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

9.  Użytkownik - użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć
     towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.


     III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.  Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej
     zdolności do czynności prawnych.

2.  Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób
     upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji
     REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 3.

3.  Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem
     (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

4.  Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach,
     o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 1 i 2 oraz postępować zgodnie
     z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie
     obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

5.  Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż
     Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu -
     tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy
     korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów
     własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub
     uprawnionych podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim
     swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

     IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

1.  Użytkownicy mają możliwość:
     a. korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
     b. dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (login i hasło.

2.  Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest
     możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących
     warunków:
     a. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie
         internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
     b. akceptacji Regulaminu.

3.  W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
     rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać
     wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności
     związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw
     i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

4.  Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku
     aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

5.  W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik
     powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza
     dostępnego w Sklepie.


     V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE - ZAWARCIE UMOWY

1.  Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty
     wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz
     kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na
     powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się
     z jego ofertą

2.  Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar
     lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi
     agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług
     zgromadzonych w koszyku. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać
     zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich
     z koszyka

3.  Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany
     do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie

4.  Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika
     Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone
     prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę,
     iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika

5.  Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację
     o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy
     składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta
     z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia

6.  W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę przed złożeniem przez
     niego zamówienia o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie
     świadczenia ciągłego lub okresowego.


     VI. ZAPŁATA CENY

1.  Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za
     koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem,
     gdy płatność następuje przy odbiorze.

2.  Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty
     dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na
     zasadach określonych przez Sprzedawcę.

3.  Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT)
     w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

4.  Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów
     dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest
     od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

5.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności
     w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy.
     Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.


     VII. DOSTAWA

1.  Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie.

2.  Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy
     wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których
     miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.

3.  Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne,
     niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym
     Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już
     uiszczona.

4.  W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej
     niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić
     się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości
     i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie
     o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt
     Sprzedawcy.


     VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie
     z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.


     IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.  Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania
     ze Sklepu.

2.  Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą załączonego na stronie formularza
     reklamacyjnego lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w górnej części Regulaminu.
     Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
        b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
        d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

3.  O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź
     za pomocą poczty tradycyjnej.

4.  Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5.  O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp., której zakres
     potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących
     uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej
     gwarancji.


     X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

1.  Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem
     może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru,
     a gdy Umowa dotyczyła usługi - w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług,
     z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

2.  Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu
     w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Nabywca może w tym celu skorzystać
     ze wzoru oświadczenia udostępnionego na stronie. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu
     oświadczenia wyśle do Nabywcy na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.

3.  W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega
     zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
     Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4.  Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach,
     gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi
     przepisami prawa, nie można odstąpić.

5.  Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może
     ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony
     uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.


     XI. PRZERWY TECHNICZNE

1.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników
     ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.

2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem
     technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu.
     Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy
     odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.


     XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
     powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą
     rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3.  Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu
     rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim
     przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu
     i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl,
     w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

4.  Cennik dostawy:
     Przedpłata na konto - 15,00 PLN brutto
     Płatność przy odbiorze - 18,00 PLN brutto
     Odbiór osobisty - 0,00 PLN brutto
     Przy zamówieniu powyżej kwoty 600,00 PLN brutto pokrywmy koszt wysyłki.

5.  Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.


Pobierz formularz reklamacyjny
Pobierz formularz zwrotu towaru

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów ze strony zabronione